Statutul asociației C.A.R. PUBLISIND

Art. 1. Denumire, constituire, membrii fondatori

1.1. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND, denumită prescurtat C.A.R. PUBLISIND, este asociaţie fără scop patrimonial, organizată pe baza liberului consimţământ al salariaţilor, în vederea sprijinirii şi întrajutorării financiare a membrilor săi, ai cărei membri fondatori sunt: – urmează numele celor opt persoane / date personale.

1.2. Membrii fondatori au hotărât constituirea ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND în temeiul dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc, republicată.

1.3. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND este persoană juridică şi dobândeşte această calitate în momentul înregistrării, conform legii.

1.4. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND poate avea în structura sa filiale, organizate ca subunităţi cu personalitate juridică şi/sau agenţii de lucru, organizate ca subunităţi fără personalitate juridică.

Art. 2 Sediul şi durata de funcţionare

2.1. Sediul ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND este situat în Municipiul Bucureşti, B-dul. Camil Ressu, nr. 76, bloc S1B-S1C, scara 1, etaj 6, ap. 11, Sector 3.

2.2.  Durata de funcţionare este pe termen nedeterminat.

2.3. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND foloseşte simbolul grafic al sistemului C.A.R. din România, aşa cum este înregistrat la OSIM de Uniunea Naţională.

Art. 3. Patrimoniul şi contribuţia lunară a membrilor fondatori

3.1. Patrimoniul iniţial, de la data constituirii ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND, este în cuantum de 200 de lei şi este constituit din aportul membrilor fondatori.

3.2. Contribuţia lunară a membrilor fondatori este de 10 lei şi se va achita după constituirea Casei de Ajutor Reciproc, lunar, până la momentul încetării, în orice mod, a calităţii de membru al Asociaţiei C.A.R. PUBLISIND.

Art. 4. Scopul

Scopul ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND îl constituie sprijinirea şi întrajutorarea financiară a membrilor săi.

Art. 5. Obiectul şi activitatea ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND

6.1. Obiectul de activitate al ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND îl constituie  acordarea de împrumuturi membrilor săi, cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al acestora, după deducerea cheltuielilor  şi constituirea fondurilor statutare.

6.2. Activitatea ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND este nonprofit şi are la bază următoarele obiective:

 1. atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului consimţământ, a unui număr cât mai mare de persoane;
 2. întrajutorarea membrilor săi prin acordarea de împrumuturi;
 3. protejarea fondurilor sociale ale membrilor împotriva inflaţiei;
 4. încurajarea membrilor săi să-şi constituie fonduri sociale solide;
 5. participarea tuturor membrilor la buna desfăşurare a activităţii şi la controlul utilizării fondurilor A.R., potrivit prevederilor statutului propriu şi a normelor financiare în vigoare;
 6. asigurarea, în mod egal, a aceloraşi drepturi şi obligaţii pentru fiecare membru;
 7. promovarea unor programe educaţionale privind împrumuturile şi alte servicii necesare membrilor;
 8. asigurarea încasării tuturor împrumuturilor şi a dobânzilor aferente în funcţie de condiţiile stabilite prin contractele de împrumut;
 9. acordarea de ajutoare sociale sub diverse forme, natura si cuantumul acestora fiind stabilit(ă) de Adunarea Generală.

Art. 6. Principiul fundamental de organizare şi funcţionare al ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND este independenţa în raporturile cu alte organizaţii obşteşti, organizaţii politice, organe economice, de stat sau administrative.

Art. 7. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND îşi desfăşoară activitatea pe baza statutului propriu, aprobat de Adunarea Generală a membrilor, cu respectarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile şi ale altor reglementări legale în domeniu.

Art. 8. În activitatea ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND se aplică următoarele principii de organizare şi funcţionare:

 1. alegerea, prin vot, a organelor proprii de conducere şi de control;
 2. caracterul obştesc al organelor de conducere şi de control, conducerea colectivă şi răspunderea solidară;
 3. adoptarea hotărârilor cu majoritate simplă de voturi, cu excepţia acelora care privesc modificarea statutului, afilierea sau dezafilierea la/de la uniunea teritorială judeţeană a C.A.R., când sunt necesare 2/3 din voturile membrilor participanţi;
 4. prezentarea şi raportarea periodică a situaţiei organizatorice şi financiare;
 5. controlul efectuat de cenzori şi de uniunea teritorială judeţeană la care este afiliată;
 6. prezentarea anuală, în Adunarea Generală a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute;
 7. afilierea/dezafilierea la şi/sau de la o uniune, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 9. Afilierea şi Dezafilierea

9.1. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND, conform hotărârii Adunării Generale, exprimată cu votul a cel puţin 2/3 dintre membri prezenţi, se asociază prin afiliere la uniunea teritorială judeţeană în raza căreia îşi desfăşoară activitatea, care-i asigură îndrumarea de specialitate, supravegherea şi controlul.

9.2. Dezafilierea ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND de la uniunea teritorială judeţeană se realizează în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute la art. 11.1.

9.3. Cu cel puţin 30 zile înainte de convocarea Adunării Generale prin care se discută intenţia de dezafiliere, se transmite Uniunii Teritoriale Judeţene şi Uniunii Naţionale o notificare, prin intermediul căreia se prezintă motivarea explicită a intenţiei de dezafiliere.

9.4. Conducerea ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND va prezenta membrilor convocaţi în conferinţă în vederea discutării dezafilierii conţinutul notificării şi răspunsul, după caz, al Uniunii Teritoriale. Dacă la conferinţă sunt prezenţi reprezentanţii Uniunii Teritoriale, li se va acorda posibilitatea acestora să îşi exprime punctul de vedere.

Art. 10. Reprezentarea ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND

10.1. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND recunoaşte ca organism de reprezentare la nivel naţional Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din Romania (UNCARSR) şi face parte din aceasta, iar la nivel teritorial Uniunea Judeţeană (din Municipiul Bucureşti).  

10.2. Uniunea Naţională şi Uniunile Teritoriale Judeţene funcţionează pe baza statutelor proprii, în baza  Legii nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile şi a altor reglementări legale în domeniu.

10.3. Uniunile susţin, apără, prezintă şi protejează interesele specifice C.A.R şi ale membrilor săi în relaţiile cu organele centrale şi locale ale administraţiei de stat, instituţii financiare, juridice, alte organizaţii şi partide politice din Romania. C.A.R şi UNCARSR pot întreţine relatţi de colaborare, schimburi de păreri şi de experienţă cu asociaţii similare din ţară şi de peste hotare.

10.4. În cazul în care sunt lezate interesele ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND, Uniunile Teritoriale şi Uniunea Naţională sunt împuternicite, în urma hotărârii organelor colective de conducere, să apeleze la formele legale de protest pentru apărarea acestor interese.

Art. 11. Supravegherea ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND

11.1. Activitatea ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND este supravegheată de Uniunea Teritorială a Municipiului Bucureşti, la care este afiliată, şi de Uniunea Naţională, în baza normelor emise de Uniunea Naţională.

11.2. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND trebuie să raporteze Uniunii Teritoriale a Municipiului Bucureşti indicatorii de supraveghere, în conformitate cu normele emise de Uniunea Naţională.

11.3. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND este obligată să pună la dispoziţia personalului împuternicit cu supravegherea şi controlul activităţii accesul la documentele financiar – contabile, administrative, operativ curente şi organizatorice proprii sau a altor asemenea documente.

Art. 12. Calitatea de membru. Înscrierea membrilor

12.1. Membri ai  ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND pot fi salariaţii sau alte persoane care obţin venituri de natură salarială sau asimilate salariilor, fără deosebire pe criterii de naţionalitate, cetăţenie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, opțiune politică, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, apartenență la o categorie defavorizată.

12.2. Membri ai ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND pot fi persoanele fizice, cu capacitate deplină de exerciţiu, vârsta de minim 18 ani, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 13.1.  

12.3. Persoanelor fizice care doresc să devină membri li se pune la dispoziţie statutul propriu, după care vor completa cererea de înscriere prin care se angajează să respecte în totalitate prevederile acestuia. Cererea se discută şi se aprobă de Consiliul Director în cursul lunii respective.

12.4. Membrii care se pensionează pot activa pe timp nelimitat ca membri ai ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND, bucurându-se de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul Statut.

12.5. Femeile, pe durata concediilor de maternitate sau pe durata concediilor pentru creşterea copiilor pot fi scutite de plata depunerilor la fondul social, fără pierderea calităţii de membru, în baza unei cereri scrise a acestora, înregistrată cu cel mult 30 de zile înainte de data aferentă scutirii de la plată.

12.6. Bărbaţii, pe durata concediului paternal sau pe durata satisfacerii stagiului militar voluntar, pot fi scutiţi de plata depunerilor la fondul social, fără pierderea calităţii de membru, în baza unei cereri scrise a acestora, înregistrată cu cel mult 30 de zile înainte de data aferentă scutirii de la plată.

12.7. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND nu poate fi organizată ca o entitate închisă, cu un număr limitat de membri.

12.8. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND trebuie să ţină evidenţa membrilor săi într-un registru sau fişier care va cuprinde: numele şi prenumele, domiciliul, ocupaţia, locul de muncă, telefon, e-mailul, data înscrierii, data retragerii sau excluderii şi data operaţiunilor finale ca un fost membru. Pot fi incluse şi alte date care subliniază calitatea de membru.

12.9. Fiecare membru al ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND poate avea acces, la cerere, la datele personale menţionate în registrul/fişierul membrilor şi poate solicita modificarea/completarea acestora.

Art 13. Încetarea calităţii de membru

13.1. Calitatea de membru al ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND, încetează în următoarele cazuri:

 1. retragere pe bază de cerere;
 2. excludere din calitatea de membru;
 3. punere sub interdicţie judecătorească;
 4. deces.

13.2. Hotărârea privind încetarea calităţii de membru se ia de Consiliul Director în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării intervenirii unuia dintre cazurile menţionate la art. 13.1.

13.3. Retragerea membrilor

13.3.1. Fiecare membru se poate retrage din ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND în baza unei cereri scrise, depusă cu cel mult 30 de zile înainte de data retragerii efective, după achitarea împrumutului sau a altor datorii pe care le are faţă de ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND în calitate de titular sau de girant, după caz.

13.3.2. Cererea de retragere se analizează de Consiliul Director în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

13.4. Excluderea membrilor

13.4.1. Calitatea de membru încetează prin excludere în următoarele cazuri:

 1. nedepunerea contribuţiei la fondul social pe o perioadă stabilită de Adunarea Generală sau Consiliul Director;
 2. producerea de daune ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND sau încălcarea gravă a Statutului ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND;
 3. nerestituirea datoriilor către ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND în cuantumul şi la termenele indicate prin Contractul de împrumut;
 4. nerespectarea hotărârilor Adunarii Generale;

13.4.2. Excluderea sau retragerea din calitatea de membru al ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND nu vor scuti membrul de nicio datorie faţă de aceasta. Membrul în cauză va fi în continuare ţinut răspunzător până la achitarea integrală a datoriilor faţă de ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND.

13.5. Toate sumele plătite la fondul social de către membrii excluşi sau care se retrag le vor fi restituite după reţinerea sumelor datorate de aceşti membri către ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND.

13.6. Sumele plătite la fondul social al ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND de către membrii decedaţi sau interzişii judecătoreşti vor fi restituite, după reţinerea datoriilor aferente, moştenitorilor acestora, respectiv reprezentanţilor legali, după caz.

13.7. Un fost membru nu va avea niciun drept asupra rezervelor sau oricăror alte bunuri ale ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND.

13.8. În orice situaţie, restituirea fondului social se poate efectua în termenul stabilit de Adunarea Generală, cu luarea în considerare a posibilităţilor financiare ale ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND.

Art. 14. Drepturile membrilor

Membrii ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND au următoarele drepturi:

 1. să participe la Adunările Generale ale ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND;
 2. să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere ale ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND. Un membru C.A.R. nu poate fi ales decât în conducerea unei singure case de ajutor reciproc;
 3. să depună contribuţii la fondul social şi să primească împrumuturi. Cererile de împrumut se vor aproba sau se vor respinge conform politicilor. regulamentelor şi procedurilor de împrumut aprobate de Consiliul Director. Principiile de bază care se utilizează la evaluarea cererilor de împrumut sunt următoarele:
  • capacitatea membrilor respectivi de restituire a împrumutului şi de plată a dobânzii;
  • situaţia financiară generală a membrului în cauză;
  • istoricul plăţilor anterioare efectuate de membrul respectiv la împrumuturi acordate de ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND;
  • cauzele care pot avea consecinţe asupra restituirii împrumutului de-a lungul perioadei acestuia;
  • garanţia oferită pentru împrumut;
 1. să primească dobândă în cota stabilită, corespunzator fondului social propriu;
 2. să solicite, în cazul în care se află în incapacitate de plată ca urmare a intervenirii unor situaţii deosebite sau a unei situaţii temporare de şomaj reeşalonarea ratelor, cu respectarea termenelor şi condiţiilor stabilite de ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND în acest sens;
 3. să beneficieze de serviciile oferite de ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND;
 4. să participe la repartizarea excedentului proporţional cu fondul social propriu, pe perioada în care a avut calitatea de membru, după reţinerea tuturor datoriilor proprii către ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND;
 5. să cesioneze total sau parţial fondul său social altui membru;
 6. să introducă o clauză testamentară totală sau limitată asupra fondului social propriu;
 7. în caz de punere sub interdicţie sau de deces, toate drepturile titularilor se restituie reprezentanţilor legali, respectiv moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către C.A.R.. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se va face de la reprezentanţii legali/moştenitori, conform legii;
 8. femeile, pe durata concediilor de maternitate şi a concediului pentru creşterea copiilor, iar bărbaţii pe durata concediilor de paternitate sau a satisfacerii stagiului militar voluntar, pot fi scutiţi de plata depunerilor la fondul social, fără pierderea calităţii de membru şi a vechimii în cadrul ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND;
 9. să participe la analiza, dezbaterea şi soluţionarea tuturor problemelor ce cad în competenţa ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi a Statutului acesteia.
 10. să se adreseze organelor de conducere ale Uniunii Teritoriale şi Naţionale ale ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND în orice problemă ce priveşte situaţia lor personală sau activitatea C.A.R.;
 11. în cazul în care membrii constată că în desfăşurarea activităţii ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND, Consiliul Director sau unii dintre membrii săi nu respectă prevederile statutare, se comit abuzuri sau sunt lezate drepturile stabilite prin Statut, aceştia pot solicita convocarea Adunarii Generale pentru a se stabili măsuri corespunzătoare. Convocarea se face dacă aceasta a fost solicitată de cel puţin o treime din numarul membrilor;
 12. să se transfere, în cazuri temeinic justificate, la o altă Casă de Ajutor Reciproc afiliată la Uniunea Teritorială a Municipiului Bucureşti, cu recunoaşterea fondului social şi a vechimii în ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND;
 13. să primească, în urma unei solicitări scrise, un extras cu situaţia financiară proprie;
 14. să beneficieze de formele de asistenţă socială în condiţiile stabilite de Adunarea Generală.

Art. 15. Obligaţiile membrilor

Membrii ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND au următoarele obligaţii:

 1. la momentul depunerii cererii de înscriere în calitatea de membru să studieze prevederile prezentului Statut, să achite aportul iniţial la capitalul ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND şi să constituie fondul social minim;
 2. să respecte prevederile prezentului Statut, normele de funcţionare, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale;
 3. să contribuie la buna defăşurare a activităţii, la elaborarea şi punerea în aplicare a hotărârilor Adunărilor Generale;
 4. să apere integritatea fondurilor sociale şi să contribuie la dezvoltarea lor;
 5. să depună la fondul social iniţial, precum şi la fondul social lunar o sumă în limita stabilită;
 6. să achite ratele la împrumut, dobânda aferentă și penalităţile, după caz, în condiţiile stabilite prin Contractul de împrumut;
 7. să informeze ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND asupra oricărei modificări privind datele personale, în termen de cel mult 30 de zile de la momentul intervenirii acestora.

Art. 16. Componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control a ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND:

 1. Adunarea Generală;
 2. Consiliul Director;

Art. 17. Adunarea Generală (Conferinţa)

17.1. Adunarea Generală (Conferinţa) este forul suprem de conducere al ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND.

17.2. Adunarea Generală este alcatuită din totalitatea membrilor ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND.

17.3. Conferinţa se constituie din reprezentanţii membrilor, aleşi si delegaţi.

17.4. Adunările Generale (Conferinţele) pot fi ordinare sau extraordinare.

17.5. Şedintele Adunării Generale se vor ţine prin prezenţa fizică a membrilor la locul desfăşurării şedinţei.

17.6. În situațiile în care participarea fizică la ședințele Adunării Generale s-ar realiza cu dificultate și/sau ar pune în pericol sănătatea fizică a membrilor, ședințele Adunării Generale se vor putea desfășura online, în sistem de videoconferință.

17.7. Ședințele în sistem de videoconferință se vor desfășura prin intermediul aplicațiilor Zoom, Skype, Google Meet sau alte asemenea aplicaţii agreate de membrii Adunării Generale şi menţionate în Convocator, cu posibilitatea înregistrării audio-video a acestora. Utilizarea înregistrărilor audio-video în orice alte scopuri, exceptând dovedirea participării la ședința Adunării Generale sau a hotărârilor luate, este strict interzisă și poate atrage răspunderea civilă şi/sau penală, după caz, a părții care o utilizează cu încălcarea prezentului articol. Modul de organizare al şedinţelor se va stabili prin decizie a Consiliului Director şi va fi adusă la cunoştinţa membrilor în termen de 15 zile calendaristice anterior datei convocării.

Art. 18. Convocarea Adunărilor Generale (Conferinţelor)

18.1. Adunare Generală (Conferinţa) ordinară se convoacă anual, de către Consiliul Director, până la finele trimestrului I al anului următor.

18.2. Adunare Generală (Conferinţa) extraordinară poate fi convocată ori de câte ori este necesar de către:

 1. Consiliul Director;
 2. Uniunea Teritorială Judeţeană (a Municipiului Bucureşti) la care este afiliată C.A.R. sau Uniunea Naţională;
 3. Membrii ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND, prin voinţa exprimată în scris a cel puţin o treime din numărul acestora.

18.3. Adunare Generală (Conferinţa) extraordinară are un scop bine determinat ce va fi anunţat în deschiderea lucrărilor. Nicio altă problemă nu se va discuta cu această ocazie.

18.4. Convocarea Adunării Generale (Conferinţei) se face cu cel puţin 10 zile înaintea datei fixate, prin publicarea anunțului pe pagina de internet, pagina de facebook și transmiterea anunțului prin adresele de e-mail ale membrilor şi trebuie să cuprindă ordinea de zi, data şi locul desfăşurării.

18.5. La prima convocare, Adunarea Generală este legal constituită dacă la lucrări participă cel puţin 2/3 din numarul membrilor sau delegaţilor.

18.6. Dacă Adunarea Generală va fi declarată nestatutară, se va convoca alta în termen de 30 zile.

18.7. La următoarele convocări, Adunarea Generală (Conferinţa) se poate desfăşura prin cvorumul celor prezenţi.

Art. 19. Hotărârile Adunării Generale (Conferinţei)

19.1. Hotărârile Adunării Generale (Conferinţei) se adoptă cu majoritate simplă de voturi, exprimată de cei prezenţi la lucrări, cu excepţia hotărârilor care privesc modificarea Statutului, afilierea/dezafilierea la/de la Uniunea Teritorială, fuziunea, divizarea sau lichidarea, care se adoptă prin votul a cel puţin 2/3 dintre membrii prezenţi.

19.2. Cu ocazia întrunirii oricăror Adunări Generale se încheie procese verbale care vor fi contrasemnate de Preşedinte şi de secretar. Procesele verbale încheiate reprezintă acte permanente ale C.A.R..

19.3. Hotărârile Adunării Generale (Conferinţei) pot fi contestate la instanţele de judecată competente, după caz, dacă acestea nu sunt conforme cu prevederile statutare sau reglementările legale în vigoare, de către orice membru care a votat împotrivă şi a cerut să se consemneze aceasta în procesul verbal. Contestaţia se va înainta, în scris, în termen de 15 zile de la data adoptării hotărârii.

Art. 20. Competenţele Adunării Generale (Conferinţei) sunt următoarele:

20.1. Modifică, completează şi aprobă statutul propriu, având drept  ghid Statutul cadru al caselor de ajutor reciproc – instituţii financiare nebancare, promovat de Uniunea Naţională;

20.2. Dezbate şi aprobă raportul anual al consiliului director, aprobă descărcarea de gestiune a acestuia, analizează şi îşi însuşeşte raportul cenzorilor;

20.3. Analizează şi aprobă activitatea financiară; aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, rectificarea acestuia, aprobă Normele interne de creditare;  împuterniceşte consiliul director în stabilirea, modificarea dobânzilor, a comisioanelor de lucru şi a politicii de împrumuturi;

20.4. Dezbate propunerile Consiliului Director privind modul de  repartizare a excedentului înregistrat la închiderea exerciţiului pentru anul financiar expirat şi aprobă cota procentuală de repartizare pe fiecare destinaţie;

20.5. Hotărăşte asupra formelor de asistenţă socială, a cuantumului, condiţiilor de acordare, precum şi a modului de constituire a fondurilor necesare;

20.6. Alege, prin vot, o dată la 4 ani, Consiliul Director, cenzorii şi delegaţii la Conferinţa Uniunii Teritoriale (a municipiului Bucureşti). Preşedintele Asociaţiei C.A.R. PUBLISIND, vicepreşedintele şi secretarul acesteia, preşedintele comisiei de cenzori, după caz, se aleg direct pe funcţii;

20.7. Revocă mandatul Consiliului Director, al cenzorilor sau al unor membri ai acestor organe, înainte de expirarea termenelor pentru care au fost alese, în cazul în care şi-au pierdut calitatea de membri, nu mai pot activa din diferite motive, au încălcat statutul C.A.R. sau hotărârile Adunării Generale (Conferinţei), au comis abuzuri sau erori grave în gestionarea fondurilor; au fost urmăriţi pentru fapte penale şi condamnaţi prin sentinţe penale definitive sau nu şi-au achitat datoriile la ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND;

20.8. Soluţionează plângerile referitoare la neadmiterea sau excluderea unui membru;

20.9. Hotărăşte folosirea fondurilor şi împuterniceşte în acest scop Consiliul Director;

20.10. Hotărăşte afilierea la Uniunea Teritorială Judeţeană (a municipiului Bucureşti);

20.11. Hotărăşte în legătură cu fuzionarea cu alte case de ajutor reciproc, divizarea sau lichidarea;

20.12. Aprobă înfiinţarea de filiale, agenţii şi/sau puncte de lucru;

20.13. Aprobă sau confirmă, după caz, investiţiile imobiliare propuse de Consiliul director pentru  a fi achiziţionate în scopul dezvoltării activităţii;

20.14. Aprobă desemnarea lichidatorilor, în cazul dizolvării şi lichidării ASOCIAȚEI C.A.R. PUBLISIND din iniţiativa membrilor;

20.15. Alege, dintre membrii Consiliului Director, candidaţii pentru Consiliul Director sau Biroul Executiv al Uniunii Teritoriale;

20.16. Hotărăşte în orice alte situaţii pentru care, în legislaţia română, este prevăzută necesitatea aprobării Adunării Generale (Conferinţei).

Art. 21. Consiliul Director al ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND

21.1. Consiliul Director este alcătuit din următorii membri:

 1. Preşedinte,
 2. Vicepreşedinte și
 3. Secretar general.

21.2. Consiliul Director al ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND este organul executiv de conducere a activităţii între două Adunări Generale (Conferinţe).

21.3. Activitatea Consiliului Director este obştească. Membrii Consiliului Director pot fi remuneraţi cu o indemnizaţie aprobată de Adunarea Generală (Conferinţa) în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli şi ale nivelurilor stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă. La Casele de Ajutor Reciproc la care activele productive şi veniturile se încadrează în limitele prevăzute de reglementările stabilite de Uniunea Naţională, Conferinţa membrilor poate aproba ca pe durata mandatului, preşedintele, dacă îndeplineşte condiţiile stabilite în Nomenclatorul funcţiilor din sistemul C.A.R., să poată fi salarizat în baza unui contract de mandat, fără a mai avea dreptul de a fi angajat cu un contract individual de muncă la o altă entitate tip C.A.R.

21.4. Nu pot fi membri ai Consiliului Director şi, dacă sunt, pierd această calitate, persoane care sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, rude de gr. I, al II -lea sau soţi între ei sau cu salariaţii ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND.

21.5. Consiliul Director este legal constituit în prezenţa a 2/3 din membri, iar hotărârile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi la lucrări.

21.6. Şedinţele de lucru ale Consiliului Director sunt conduse de Preşedintele C.A.R., iar în lipsă de către un locţiitor desemnat.

21.7. Consiliul Director poate alege dintre membrii săi un Comitet de împrumuturi.

Art. 22. Obligaţiile Consiliului Director

22.1. Se întruneşte lunar în şedinţe de lucru pentru rezolvarea problemelor curente sau ori de câte ori este necesar;

22.2. Apără drepturile statutare ale membrilor ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND;

22.3. Asigură aplicarea Statutului, a hotărârilor Adunărilor Generale (Conferinţelor)  şi ale Contractului Colectiv de Muncă;

22.4. Asigură realizarea prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli;

22.5. Pregăteşte şi asigură condiţiile de desfăşurare a lucrărilor Adunărilor Generale; ia măsurile necesare pentru mobilizarea membrilor, potrivit prevederilor statutului;

22.6. Asigură îndeplinirea dispoziţiilor ce decurg din actele de control ale uniunii teritoriale judeţene  la care este afiliată ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND;

22.7. Organizează ţinerea registrelor privind evidenţa şedinţelor de lucru ale Adunărilor Generale (Conferinţelor) şi ale Consiliului Director;

22.8. Întocmeşte şi afişează Regulamentul intern, normele de protecţia muncii şi P.S.I.,  în conformitate cu prevederile legale;

22.9. Aprobă documentaţia întocmită pentru trecerea la venituri (rezerve) a creditorilor;

22.10. Răspunde de integritatea şi siguranţa fondurilor membrilor;

22.11. Este responsabil de angajarea celor mai competente persoane şi răspunde dacă păstrează în funcţii persoane incompetente;

22.12. Îndeplineşte alte obligaţii stabilite de Adunarea Generală a membrilor.

Art. 23. Competenţele Consiliul Director sunt următoarele:

23.1. Analizează şi aprobă proiectul bugetului anual în vederea prezentării acestuia în Adunarea Generală; aprobă proiectul rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care-l propune spre validare Adunării Generale anuale;

23.2. Aprobă cumpărarea sau schimbarea sediului social;

23.3. Analizează şi propune Adunării Generale ordinare cotele privind repartizarea excedentului la finele exerciţiului pentru anul financiar încheiat;

23.4. Stabileşte organigrama şi statul de funcţii, în limita cărora se poate angaja personalul salariat, pe baza normelor emise de Uniunea Naţională;

23.5. Angajează, împreună cu Uniunea Teritorială prin concurs sau examen personalul salariat. Angajările se fac pe baza normelor emise de Uniunea Naţională, iar salariile se negociază în limitele prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă; aplică sancţiuni disciplinare, inclusiv desfacerea contractului individual de muncă, atunci când constată abateri grave de la disciplina contractuală şi de la legislaţia în vigoare;

23.6. Aprobă documentaţia întocmită pentru transferarea, în evidenţa specială, în afara bilanţului, a debitorilor pentru care s-a împlinit termenul legal de prescripţie, după ce s-a făcut dovada că au fost epuizate toate căile legale privind recuperarea;

23.7. Analizează şi aprobă cererile de înscriere, transfer, retragere, reînscriere,  reclamaţiile, propunerile şi sesizările membrilor;

23.8. Stabileşte politica de acordare a împrumuturilor şi asigură utilizarea în condiţii de prudenţialitate a disponibilităţilor financiare ale ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND;

23.9. Asigură urmărirea şi recuperarea debitelor;

23.10. Reprezintă ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND în raporturile cu terţi, prin Preşedinte, Directorul economic (contabilul şef), Directorul executiv;

23.11. Face publicitate activităţii ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND;

23.12. Stabileşte dobânzile la fondurile sociale, la împrumuturile acordate şi, după caz, comisioanele specifice;

23.13. Aprobă cererile de împrumut, în condiţiile în care nu există derogare către comitetul de împrumuturi sau alte persoane împuternicite;

23.14. Aprobă cererile pentru reeşalonarea ratelor, din împrumuturile contractate, în derulare;

23.15. Aprobă, la propunerea Directorului economic (contabilului şef), suportarea, din fondul de risc a împrumuturilor  şi a dobânzilor declarate nerecuperabile şi transferul acestora într-un cont în afara bilanţului;

23.16. Decide, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, în situaţiile de conflict intervenite la acordarea vizei de control financiar preventiv;

23.17. Aprobă angajarea de împrumuturi băneşti de la fondul de lichidităţi în vederea bunei desfăşurări a activităţii curente sau pentru investiţii.

Art. 24. Membrii Consiliului Director sunt solidar răspunzători faţă de ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND pentru modul în care îşi îndeplinesc obligaţiile asumate, cu excepţia celor care s-au opus adoptării hotărârilor nelegale şi care au cerut consemnarea punctului lor de vedere în procesul verbal de şedinţe, au informat în scris Uniunea Teritorială Judeţeană (a municipiului Bucureşti) în termen de 7 zile de la adoptarea hotărârilor.

Art. 25. Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Director şi ale Comitetului de împrumuturi vor fi întocmite în scris. Acestea fac parte din evidenţa permanentă a ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND şi sunt la dispoziţia membrilor C.A.R.

Art. 26. Comitetul de împrumuturi

26.1. Comitetul de împrumuturi este compus din 3 membri şi se constituie acolo unde Consiliul Director consideră că este necesar.

26.2. Membrii Comitetului de împrumuturi sunt desemnaţi numai dintre membrii Consiliului Director.

26.3. Comitetul de împrumuturi are următoarele obligaţii:

 1. să determine limitele şi atribuţiile personalului salariat în aprobarea împrumuturilor;
 2. să se întâlnească zilnic sau ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea problemelor specifice;
 3. să analizeze şi să aprobe cererile de împrumuturi;
 4. să revadă cererile de împrumut şi să ia decizii asupra lor în limitele sale de competenţă dacă a delegat aprobarea împrumuturilor Directorului economic (contabilului şef) şi personalului angajat;
 5. să revadă şi să confirme toate cererile de împrumut care au fost refuzate de Directorul economic (contabilul şef) şi personalul angajat;
 6. alte obligaţii stabilite de Consiliul Director.

Art. 27. Capitalul propriu al ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND este format din:

 1. patrimonial iniţial constituit din aportul social al membrilor fondatori şi se completează prin depunerea aportului de către fiecare membru la înscriere;
 2. rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale efectuate conform prevederilor legale;
 3. rezerve statutare, constituite pe seama excedentului realizat la încheierea exerciţiului financiar şi care sunt destinate acoperirii eventualelor pierderi din activitate;
 4. rezerve de risc, constituite pe seama excedentului realizat la încheierea exerciţiului financiar şi sunt destinate acoperirii riscurilor de împrumut;
 5. alte rezerve.

27.1. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND dispune de capitaluri proprii tranzitorii care provin din excedentul realizat în anul curent.

Art. 28. Pentru realizarea obiectului şi scopului său, ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND prevede prin buget atât sursele veniturilor, cât şi destinaţia cheltuielilor.

Art. 29. Fondurile constituite şi utilizate de ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND

ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND constituie şi dispune de următoarele fonduri:

 1. fondurile sociale constituite din contribuţiile acumulate ale membrilor, la care se adaugă o cotă parte din excedent;
 2. fond pentru asistenţă socială;
 3. împrumuturi rambursabile angajate din fondul de lichidităţi şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 30. Aportul social este depersonalizat, face parte din patrimoniul ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND şi se constituie la înfiinţarea Casei, urmând a fi completat la înscrierea de noi membri, din depunerile acestora.

Art. 31. Rezerva statutară constituie patrimoniu obştesc indivizibil, nu poate fi reclamat de membrii individuali sau distribuit acestora. Sursa principală de constituire a rezervei statutare este excedentul realizat la închiderea exerciţiului financiar. Rezerva statutară trebuie menţinută de ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND pentru a realiza siguranţa contribuţiilor la fondurile sociale ale membrilor şi pentru a acoperi eventualele pierderi din funcţionare, altele decât cele din împrumuturi neîncasate.

Art. 32. Rezerva de risc se constituie din rezultatul exerciţiului înregistrat la finele anului financiar. Pentru a asigura administrarea prudentă a fondurilor membrilor prin urmărirea calităţii activelor şi controlul cheltuielilor, ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND va evalua lunar calitatea portofoliului de împrumuturi şi volumul pierderilor potenţiale cauzate de împrumuturi care au depăşit termenul de rambursare, constituind şi menţinând rezerva de risc la niveluri satisfăcătoare în orice moment. Rezerva de risc se înfiinţează în cazul neconstituirii de provizioane, utilizându-se pentru stingerea împrumuturilor nerecuperabile şi neacoperite prin provizioane, precum şi a deficitului anual. Soldul rămas neutilizat la finele anului se reportează în anul următor păstrându-se aceleaşi destinaţii.

Art. 33. Rezerva statutară şi rezerva de risc, constituite conform art. 45 şi art. 46 trebuie menţinute de ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND în valoare de cel puţin 10% din activele totale.

Art. 34. Fondul social al membrilor ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND

34.1. Fondul social al membrilor ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND este materializat, evidenţiat pe fiecare membru în parte şi aparţine acestora sau moştenitorilor ori reprezentanţilor legali.

34.2. Fondul social se constituie conform hotărârii Adunării Generale (Conferinţei) membrilor sau prin împuternicire dată Consiliului Director.

Art. 35. Excedentul de repartizat constituie capital tranzitoriu al ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND, se creează din rezultatul realizat la încheierea exerciţiului financiar rămas după suportarea din acesta a cotelor statutare menţionate la art. 45 şi art. 46. Excedentul astfel determinat se cuvine şi se repartizează membrilor proporţional cu fondul social acumulat şi cu normele stabilite de consiliul director.  ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND va urmări ca acest fond să fie suficient pentru a proteja contribuţiile membrilor la fondul social. Excedentul de repartizat membrilor se poate constitui şi anticipat în fiecare lună, în funcţie de rata dobânzii anticipate, dar se repartizează membrilor la încheierea exerciţiului financiar sau la retragere.

Art. 36. Fondul pentru asistenţă socială a membrilor

36.1. Fondul pentru asistenţă socială a membrilor face parte din capitalul tranzitoriu al ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND şi se constituie prin contribuţii lunare ale membrilor sau prin cote  repartizate din excedentul exerciţiului financiar într-un cuantum aprobat de Adunarea Generală a membrilor.

36.2. Fondul pentru asistenţă socială este depersonalizat şi se utilizează numai pentru acordarea de ajutoare nerambursabile reglementate de Statut sau de regulamentele proprii.

36.3. Fondul pentru asistenţă socială rămas neconsumat la finalul anului se reportează în anul următor.

36.4. Din ajutorul de asistenţă socială se vor reţine eventualele datorii către ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND, în condiţiile stabilite de regulamentele proprii.

36.5. Contribuţiile lunare ale membrilor la acest fond nu se restituie.

Art. 37. Capitalurile ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND

Capitalurile ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND. vor fi utilizate pentru:

 1. acordarea de împrumuturi membrilor ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND;
 2. plasamente în active lichide sub formă de numerar sau instrumente financiare pe termen scurt, uşor de transformat în numerar, în cuantum de 10% din totalul fondurilor sociale;
 3. fondurile care depăşesc solicitările de împrumut ale membrilor pot fi investite în alte instrumente cu risc redus, titluri emise şi garantate de stat, depuneri la instituţii financiare acreditate de Banca Naţională a României, depuneri la fondul de lichidităţi, conform aprobării Consiliului Director al C.A.R..

Art. 38. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND nu va investi în împrumuturi mai mult de 90% din activele totale. Investiţiile totale în active neproductive nu vor depăşi 5% din activele totale.

Art. 39. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND trebuie să menţină, de regulă, fonduri lichide în cuantum de 10% din fondul social al membrilor. Fondurile lichide se compun din:

 1. numerarul din casierie;
 2. disponibilul din conturi curente bancare;
 3. depozitele constituite la bănci.

Art. 40. Veniturile ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND provin din următoarele surse:

 1. dobânzile încasate din circuitul fondurilor în împrumuturile acordate membrilor;
 2. dobânzile încasate pentru disponibilul din contul curent la instituţiile bancare şi cele obţinute din certificate de trezorerie şi alte titluri de stat;
 3. dobânzile încasate pentru depozitele constituite la instituţiile financiar-bancare;
 4. dobânzile încasate pentru depunerile la fondul de lichidităţi;
 5. donaţii;
 6. alte venituri din activităţile fără scop patrimonial.

Art. 41. Veniturile realizate în cursul anului, rămase după acoperirea cheltuielilor statutare, constituie excedentul exerciţiului financiar pentru perioada raportată.

Art. 42. Din excedentul exerciţiului financiar, realizat la finalul anului, se constituie fondurile şi rezervele ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND, conform prevederilor prezentului Statut. În timpul anului se pot prelimina cote pentru constituirea fondurilor şi rezervelor numai în limitele prevăzute prin bugetul de venituri şi cheltuieli, la finalul anului urmând a se face regularizarea.

Art. 43. Cheltuieli statutare

43.1. Cheltuielile statutare privind organizarea şi funcţionarea ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND au următoarea structură:

 1. cheltuieli materiale;
 2. cheltuieli cu servicii executate de terţi;
 3. cheltuieli cu personalul, inclusiv cele cu asigurările şi protecţia socială;
 4. cheltuieli de exploatare, inclusiv cele privind contribuţia datorată uniunii teritoriale;
 5. cheltuieli financiare;
 6. alte cheltuieli.

43.2. Cheltuielile de organizare şi funcţionare, inclusiv contribuţia de susţinere a activităţii Uniunii Teritoriale Judeţene (a municipiului Bucureşti), aprobată în Conferinţa acesteia, nu pot depăşi 65% din veniturile realizate.

Art. 44.1. Cheltuielile de organizare şi funcţionare, inclusiv contribuţia de susţinere a activităţii Uniunii Teritoriale, realizate la finalul unui an calendaristic, ce nu pot fi acoperite în totalitate din venituri, constituie deficitul înregistrat la finele exerciţiului financiar respectiv.

44.2. Deficitul înregistrat se acoperă în anul următor din rezerva statutară rămasă neconsumată, aflată în sold la finele anului precedent.

44.3. Deficitul neacoperit nu poate fi reportat mai mult de doi ani, după această perioadă ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND intră în supraveghere specială sau, după caz, în lichidare.

Art. 45.1. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND participă la susţinerea financiară a Uniunii Teritoriale la care este afiliată cu o contribuţie stabilită anual de Uniunea Teritorială în funcţie de bugetul de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de Conferinţa acesteia.

45.2. Contribuţia de susţinere se calculează procentual din activele productive ale ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND la data de 31 decembrie a anului precedent, se virează lunar şi este adusă la cunoştinţa acesteia până la finalul lunii februarie a anului în curs.

Art. 46. Tipurile de împrumuturi

46.1. Împrumuturi tradiţionale, în cuantum de până la 5 ori fondul social acumulat. În cadrul acestei categorii, Consiliul Director poate stabili variante de împrumuturi prin care să stimuleze stabilitatea membrilor, sporirea permanentă a fondului social, respectarea strictă a prevederilor contractelor de împrumut.

46.2. Împrumuturi de urgenţă, pe termen de 1-4 săptămâni, acordate membrilor pentru a-i ajuta să traverseze perioade de dificultate temporară, generate de lipsa resurselor băneşti.

46.3. Împrumuturi pe termen scurt. Durata pentru care se acordă aceste împrumuturi este de 1-12 luni. Plafonul maxim pentru aceste împrumuturi se calculează în funcţie de raportul dintre rata lunară a împrumutului plus dobânda şi venitul lunar net. Împrumutul şi dobânda se achită în rate lunare stabilite prin contractul de împrumut.

46.4. Împrumuturi pe termen mediu. Durata pentru care se acordă aceste împrumuturi este de 1-5 ani. Aceste împrumuturi pot fi acordate dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND are capacitatea financiară adecvată;
 2. Beneficiarul împrumutului poate acoperi rata împrumutului plus dobânda aferentă.

46.5.  În cazul în care ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND nu are suficiente disponibilităţi financiare pentru satisfacerea solicitărilor de împrumut pentru membrii săi,  poate apela la împrumuturi  de la fondul de lichidităţi al unei Uniunii teritoriale şi/sau al Uniunii Naţionale, de la alte instituţii financiare, în condiţii care se negociază sau la alte tipuri de împrumuturi.

46.6. În cazul în care ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND înregistrează exces de lichiditate, îl poate depune la fondul de lichidităţi al unei Uniuni Teritoriale şi/sau la cel al Uniunii Naţionale, în condiţii care se negociază, în conturi bancare sau în titluri de stat.

Art. 47. Acordarea împrumuturilor

47.1. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND acordă împrumuturi cu dobândă numai membrilor săi, în baza contractelor de împrumut încheiate, în condiţiile stabilite în prezentul Statut, în politicile şi procedurile de împrumut sau în regulamentele proprii.

47.2. Consiliul Director aprobă politicile şi procedurile de împrumuturi în temeiul Normelor interne de creditare, ţinând cont de următoarele criterii:

 1. categoria şi mărimea împrumutului;
 2. capacitatea de plată;
 3. durata împrumutului;
 4. rata dobânzii şi modalitatea ei de calcul;
 5. tipul de garanţii, în funcţie de scopul împrumutului acordat şi de capacitatea de a aduce garanţii;
 6. procedurile pentru acordarea împrumutului;
 7. procedurile pentru urmărirea termenelor de plată ale împrumutului;
 8. procedurile pentru plata împrumutului şi modalităţile de recuperare;
 9. procedurile pentru recuperarea împrumutului nerambursat la termenele stabilite;
 10. Consiliul Director stabileşte, după caz, comisioanele specifice în funcţie de tipul împrumutului.

47.3. Fiecare împrumut va fi solicitat printr-o cerere scrisă pe formular tipizat, specific. Cererea va cuprinde tipul împrumutului, cuantumul acestuia, garanţia oferită, precum şi alte informaţii care sunt solicitate de politicile de împrumuturi. Cererile de împrumut vor însoţi contractele de împrumut. 

47.4. Cererile de împrumut vor fi aprobate conform prezentului Statut şi a politicilor de împrumuturi.

47.5. Un membru al ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND sau un grup de membri care depind de acelaşi buget nu pot împrumuta sau nu pot avea obligaţii faţă de ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND care să depăşească 5% din totalul portofoliului de împrumuturi.

47.6. Împrumuturile acordate membrilor Consiliului Director, cenzorilor, salariaţilor ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND şi membrilor de familie ai acestora se aprobă numai de Consiliul Director. Când se  aprobă un astfel de împrumut, persoana în cauză nu participă la vot.

Art. 48. Procedura de acordare a împrumutului

48.1. Împrumuturile se acordă cu aprobarea Consiliului Director/Comitetului de împrumuturi sau a salariatului împuternicit de acestea.

48.2. Înaintea aprobării împrumutului se verifică:

 1. îndeplinirea condiţiilor de constituire a fondurilor;
 2. analiza elementelor înscrise în cerere;
 3. existenţa adeverinţei din care să rezulte venitul net lunar;
 4. analizarea împrumuturilor anterioare şi corectitudinea restituirii acestora;
 5. analiza eventualilor factori de risc: perturbări socio-economice, migraţii, restructurări etc.;
 6. dacă venitul net acoperă rata lunară la fondul social, împreună cu rata lunară a împrumutului, plus dobânda aferentă (aplicabil şi în cazul giranţilor);
 7. acoperirea cu garanţii a împrumutului;
 8. giranţi, ipotecă, fondul social;
 9. perfectarea asigurărilor pentru riscul de neîncasare a împrumutului sau asigurarea garanţiilor (dacă se optează în acest sens);
 10. alte informaţii necesare acordării împrumutului.

Art. 49. Contractul de împrumut

49.1. Contractul de împrumut se încheie în formă scrisă, în două exemplare, după aprobarea cererii de împrumut, dintre care un exemplar se înmânează beneficiarului de împrumut, împreună cu graficul de rambursare.

49.2. Contractul de împrumut constituie titlu executoriu, conform legii.

49.3. Contractul de împrumut va cuprinde:

 1. părţile contractante;
 2. obiectul contractului;
 3. termenul de acordare şi cuantumul împrumutului;
 4. dobânda – rata anuală a dobânzii, modificarea acesteia, modul de calcul, modul de încasare, dobânzi penalizatoare;
 5. garanţiile asigurătorii;
 6. rambursarea împrumutului şi a dobânzilor;
 7. răspunderea pentru nerambursarea la scadenţă a împrumutului şi a dobânzii;
 8. obligaţii şi drepturi ale părţilor;
 9. litigii;
 10. alte clauze;
 11. semnăturile autorizate.

Art. 50. Dobânda aplicabilă

50.1. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND acordă împrumuturi cu dobândă numai membrilor săi.

50.2. Rata dobânzii la împrumuturile acordate membrilor se va stabili în funcţie de rata inflaţiei şi de fluctuaţiile pieţei financiare.

50.3. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND poate opta pentru una dintre următoarele metode de calcul al dobânzii la împrumuturile acordate membrilor:

 1. metoda plăţilor descrescătoare;
 2. metoda prin anuităţi.

50.4. Rata dobânzii la împrumuturile acordate se stabileşte astfel încât ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND să-şi acopere cheltuielile statutare, să-şi constituie rezervele statutare şi să-şi formeze excedentul repartizabil membrilor săi.

Art. 51. Încasarea împrumuturilor acordate şi a dobânzilor aferente

51.1. Ratele la împrumuturile acordate, comisioanele şi dobânzile aferente se încasează la termenele stabilite prin contractele de împrumut.

51.2. Împrumuturile acordate şi dobânzile aferente se pot încasa prin reţineri pe statele de salarii, la casieria ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND sau prin alte mijloace de plată, agreate de ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND.

51.3. În situaţii deosebite, ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND poate aproba reeşalonarea termenelor de rambursare a împrumuturilor contractate şi a dobânzilor aferente, prin act adiţional la contractul de împrumut.  

51.4. La recuperarea împrumuturilor şi a dobânzilor aferente, se va avea în vedere următoarea ordine:

 1. încasarea dobânzilor aferente împrumutului;
 2. încasarea eventualelor penalităţi de întârziere;
 3. încasarea ratei scadente din împrumut;
 4. recuperarea cheltuielilor de judecată sau a altor asemenea cheltuieli, dacă este cazul.

Art. 52. Procedura generală pentru împrumuturi nerestituite la termenele scadente sau la scadenţă

52.1. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND va urmări rambursarea în termen şi la scadenţă a fiecărui împrumut contractat.

52.2. Pentru recuperarea împrumuturilor (ratelor) devenite restante, se urmăresc la domiciliu şi la locurile de muncă, atât titularii, cât şi giranţii acestora.

52.3. Dacă una sau mai multe rate dintr-un contract de împrumut ajung într-un stadiu de restanţă de 3, 6 luni, contractul se reziliază şi toate ratele neajunse la termen devin scadente.

52.4. Asupra ratelor restante se pot calcula dobânzi penalizatoare care, însumate, nu pot depăşi nivelul dobânzii legale.

52.5. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND va evalua lunar calitatea portofoliului de împrumuturi şi volumul pierderilor potenţiale cauzate de împrumuturile ce nu s-au restituit la termenele scadente sau la scadenţă, va constitui şi va menţine provizioane, astfel:

 1. în valoare de 100% din soldul împrumuturilor restante peste 12 luni;
 2. în valoare de 35% din soldul împrumuturilor restante între 1 şi 12 luni.

52.6. În scopul diminuării riscului de nerestituire a împrumuturilor acordate, ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND poate încheia contracte de asigurare. 

52.7. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND notifică în scris, după 7 zile beneficiarul de împrumut prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, dacă se înregistrează întârzieri în rambursarea ratelor la împrumut şi a dobânzilor aferente, peste termenele scadente.

52.8. Dacă beneficiarul împrumutului nu se prezintă la sediul ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND la expirarea termenului cuprins în notificare, vor fi notificaţi  şi giranţii, iar ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND va trece la executarea împrumutului nerambursat şi a dobânzilor aferente de la aceştia.

52.9. În cazul trecerii la executarea silită a membrului debitor, ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND va acoperi din oficiu împrumutul pe seama fondului social al acestuia, apoi îl va urmări pe debitor şi/sau pe giranţii acestuia numai pentru suma restantă şi dobânzile aferente. În cazul în  care, după acoperirea împrumutului şi dobânzii restante, mai rămâne în sold fond social, titularul va fi înştiinţat pentru a-şi ridica suma ce-i aparţine, aplicându-se, totodată, prevederile art. 14.2. din Statut.

52.10. Dacă debitorul dă curs înştiinţării prin telefon, personal sau prin scrisoare recomandată, ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND, înainte de începerea executării silite poate, prin act adiţional la contractul de împrumut să:

 1. treacă la reeşalonarea împrumutului (soldului) nerestituit pe o nouă perioadă, dacă este vorba de scadenţă;
 2. treacă la reeşalonarea împrumutului nerestituit pe o nouă perioadă, dacă este vorba de nerestituirea în termen a ratelor, dar nu mai mult de 12 luni.

Reeşalonarea se acceptă o singură dată. După reeşalonare, dobânda se calculează numai asupra soldului împrumutului, nu şi a dobânzii restante.

Art. 53. Confidenţialitatea operaţiunilor

53.1. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND asigură secretul deplin al operaţiunilor, nu prezintă documentele pentru control altor organe în afara celor menţionate în prezentul statut, decât cu aprobarea şi în prezenţa consiliului director şi a reprezentantului Uniunii Teritoriale Judeţene la care este afiliată.

53.2. La solicitarea organelor de control specializate ale statului cu privire la impozite şi taxe se pot pune la dispoziţie, spre verificare, conform legii, documentele referitoare la cheltuielile cu salariile de orice fel, precum şi alte operaţiuni din care să rezulte calcularea şi virarea corectă a obligaţiilor către bugetul statului.

Art. 54. Fuziunea

54.1. Fuziunea se poate realiza prin:

 1. absorbţia de către ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND a uneia sau mai multor case de ajutor reciproc. În această situaţie se preia în întregime activul şi pasivul casei sau al caselor de ajutor reciproc pe care le absoarbe, păstrându-şi personalitatea juridică şi toate datele de identitate;
 2. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND este absorbită de o altă casă de ajutor reciproc;
 3. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND fuzionează (prin contopire) cu una sau mai multe case de ajutor reciproc, rezultând o nouă casă de ajutor reciproc. În această situaţie drepturile şi obligaţiile caselor de ajutor reciproc contopite se transferă în patrimoniul persoanei juridice nou înfiinţate.

54.2. În situaţiile prezentate la punctele b) şi c), ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND trece mai întâi prin faza de dizolvare, lichidarea patrimoniului propriu făcându-se prin preluarea acestuia de către ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND nou constituită. 

Art. 55. Divizarea

56.1. Divizarea poate fi totală sau parţială:

 1. divizarea totală se face prin împărţirea întregului patrimoniu între două sau mai multe case de ajutor reciproc, caz în care ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND pierde personalitatea juridică avută şi îşi încetează activitatea;
 2. divizarea parţială se face prin transmiterea unei părţi din patrimoniu uneia sau mai multor case de ajutor reciproc, caz în care ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND îşi păstrează calitatea de persoană juridică şi toate datele de identitate.

55.2. Divizarea va produce următoarele efecte:

 1. în cazul divizării totale, patrimoniul ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND se împarte în mod egal între casele de ajutor reciproc dobânditoare, dacă prin protocoalele încheiate nu s-a stabilit o altă proporţie;
 2. în cazul divizării parţiale, când o parte din patrimoniul ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND se desprinde şi se transmite unei singure case de ajutor reciproc deja existente sau care se înfiinţează în acest mod, reducerea patrimoniului ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND divizată este proporţională cu partea transmisă;
 3. în cazul divizării parţiale, când partea desprinsă se transmite mai multor case de ajutor reciproc deja existente sau care se înfiinţează în acest mod, împărţirea patrimoniului între ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND de la care s-a făcut desprinderea şi persoanele juridice dobânditoare se va face potrivit dispoziţiilor lit. b), iar între casele de ajutor reciproc dobânditoare, împărţirea părţii desprinse se va face potrivit dispoziţiilor de la lit. a), care se vor aplica în mod corespunzător.

55.3. Ca urmare a divizării, creanţele şi obligaţiile ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND sunt preluate în totalitate sau parţial de casele de ajutor reciproc care au preluat membrii, conform protocoalelor încheiate.

55.4. Divizarea se aprobă de Adunarea Generală a membrilor prin votul a 2/3 dintre membrii participanţi la şedinţă.

Art. 56. Dizolvarea

56.1. ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND se dizolvă în următoarele situaţii:

 1. de drept;
 2. prin hotărârea instanţei abilitate de lege;
 3. prin hotărârea Adunării Generale a membrilor ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND.

56.2. ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND se dizolvă de drept prin:

 1. realizarea unui alt scop sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 2. imposibilitatea constituirii adunării generale a ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND sau a consiliului director, în conformitate cu statutul, dacă această situaţie durează mai mult de 1 an de la data la care, potrivit acestuia, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia constituit;
 3. reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege, dacă aceasta nu a fost complinit timp de 3 luni.

56.3. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate în următoarele situaţii:

 1. când scopul sau activitatea desfăşurată a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 2. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite;
 3. când ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4. când ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND a devenit insolvabilă.

56.4. ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND se dizolvă şi prin hotărârea Adunării Generale extraordinare, cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi la lucrări. În termen de 15 zile de la data luării hotărârii de dizolvare, procesul verbal, în formă autentică, se depune la instanţa de judecată.

Art. 57. Lichidarea patrimoniului

57.1. În cazurile de dizolvare prevăzute de lege şi menţionate şi în prezentul Statut, lichidarea patrimoniului se face de unul sau mai mulţi lichidator(i), astfel:

 1. numit(ţi) de instanţa de judecată, dacă dizolvarea se dispune de aceasta;
 2. numit(ţi) de Adunarea Generală a membrilor, dacă dizolvarea se hotărăşte de aceasta.

57.1.1. În toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează odată cu numirea lichidatorilor. Lichidatorii pot fi să fie persoane fizice sau juridice Persoanele fizice sau juridice trebuie să fie lichidatori autorizaţi în condiţiile legii.

57.2. În cazul înregistrării pe cumulat a unui deficit, lichidarea patrimoniului se face în următoarea ordine:

 1. din lichidităţile existente la data începerii procedurii de lichidare şi din cele ce se creează pe măsura încasării creanţelor se restituie membrilor ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND fondurile, în ordinea solicitării şi în cote proporţionale;
 2. se urmăresc debitorii în vederea încasării creanţelor;
 3. se valorifică bunurile imobile şi mobile disponibile, înregistrate în activ, mai puţin imobilul în care se derulează operaţiunile de lichidare;
 4. se compensează creanţele datorate de membrii ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND, cu sumele cuvenite aceloraşi membri, din fondurile rămase;
 5. se diminuează fondurile sociale rămase, până la acoperirea diferenţei din pierderea rămasă, proporţional tuturor membrilor;

57.3. În toate celelalte cazuri, lichidarea patrimoniului se face în următoarea ordine:

 1. se compensează creanţele Casei, datorate de membri, cu sumele cuvenite aceloraşi membri, din fondurile sociale rămase;
 2. se urmăresc debitorii în vederea încasării creanţelor.

57.4. În finalul operaţiunilor de lichidare, se valorifică toate bunurile mobile şi imobile înregistrate, se urmăreşte pe căi legale încasarea creanţelor şi, pe măsura realizării lichidităţilor, se restituie umătoarele:

 1. datoriile ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND cuvenite diverşilor creditori, persoane fizice şi juridice, în ordinea vechimii acestora;
 2. fondurile sociale rămase după acoperirea eventualelor pierderi, cuvenite membrilor ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND.

57.5. Sumele şi bunurile rămase după lichidarea ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND se transferă Uniunii Teritoriale la care aceasta este afiliată.

57.6. Lichidatorul îşi îndeplineşte mandatul sub controlul cenzorilor.

Art. 58.  Radierea

58.1. Lichidatorul este obligat să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

58.2. După terminarea operaţiilor de lichidare, lichidatorul întocmeşte bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de lichidare, pe care le depune:

 1. un exemplar la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
 2. un exemplar la organul de înregistrare fiscală;
 3. un exemplar, împreună cu documentele de arhivă, care, potrivit legii, sunt obligatoriu a se păstra la Uniunea Teritorială la care este afiliată.

58.3. La data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în baza dovezii eliberate lichidatorului, ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND încetează ca persoană juridică.

Art. 59. Pentru aplicarea prevederilor prezentului Statut, a legilor care guvernează activitatea caselor de ajutor reciproc, Consiliul Director poate emite norme, regulamente şi proceduri de lucru.

Art. 60. ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND aplică şi respectă:

 1. hotărârile Uniunii Naţionale şi ale Uniunii Teritoriale la care este afiliată;
 2. normele emise de Uniunea Naţională a C.A.R., Nomenclatorul funcţiilor şi prevederile Contractului Colectiv de Muncă;
 3. planul de conturi şi precizările Ministerului Finanţelor Publice cu privire la activitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Art. 61. Persoana împuternicită și autorizată să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice, să deschidă şi să efectueze operaţiuni în contul bancar, să aibă specimen de semnătură, semnând pentru noi și în numele membrilor  oriunde este necesar,  să reprezinte ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND în relația cu Judecătoria, cu toate instituțiile statului, cu persoane fizice și juridice, să încheie contracte în numele ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND, să depună, să înregistreze și să ridice documente în numele ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND, precum și să aducă la îndeplinire orice alte formalități necesare, este dl. NAGY ANDY DANIEL.

Art. 61.1. Prezentul Statut a fost elaborat, dezbătut şi aprobat în Adunarea Generală de constituire a ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND, din data de 27.10.2020.

61.2. Tabelul nominal cu semnăturile celor prezenţi face parte integrantă din prezentul Statut.

Încheiat astăzi, 27.10.2020, în Adunarea Generală întrunită în scopul constituirii ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND.

Atenție: Forma prezentată în cadrul acestui articol are valoare informativă. Este posibil ca Statutul să sufere modificări care pot să nu fie publicate în timp real. Pentru a consulta forma actualizată, vă rugăm să solicitați acest lucru C.A.R. PUBLISIND.